Little Women

در این فیلم که بازسازی مدرنی از رمانی به همین نام نوشته Louisa May Alcott است، داستان چهار خواهر Meg, Jo, Beth, Amy March را می بینیم که داستان بزرگ شدن آن ها را روایت می کند

بستن